W & W Assuradeuren

OVER W & W

Logo W & WWij zijn gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor hebben wij we de bevoegdheid gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Wij behandelen, accepteren en verwerken aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Zo kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn.

Hoe behandelen wij uw schade?
 

Schade melden

Wanneer u of één van uw gezinsleden schade heeft geleden of veroorzaakt, dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk bij ons meldt. Dit kan per mail via schade@wwassuradeuren.nl of telefonisch via 0599 -58 17 59. Wij nemen uw schade binnen 5 werkdagen in behandeling.

Bij pech met de auto of schade tijdens de vakantie, kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij de Allianz Global Assistance alarmcentrale, bereikbaar op +31 (0)20-592 92 92. De alarmcentrale neemt vervolgens contact met onze schadebehandelaars op.

Als u juridische bijstand nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met DAS Rechtsbijstand, bereikbaar onder telefoonnummer 020- 651 88 15. Zij zullen uw zaak beoordelen en in behandeling nemen.

Dekkingscontrole

Als u de schade aan ons doorgegeven heeft, gaat onze schadebehandelaar controleren of uw verzekering hier dekking voor biedt. Heeft u schade bij een ander veroorzaakt, dan gaat de schadebehandelaar beoordelen in hoeverre u daarvoor aansprakelijk bent.

(Als degene bij wie u schade veroorzaakt heeft, zelf verzekerd is voor de schade, dan kan hij of zij de schade ook bij de eigen verzekeraar melden. Dit is sneller en de uitkering zal waarschijnlijk hoger zijn, omdat de eigen verzekeraar over het algemeen uitgaat van de nieuwwaarde, terwijl de aansprakelijkheidsverzekeraar slechts uitgaat van de dagwaarde.)

Inschakelen schade-expert

Het kan voorkomen dat wij een schade-expert inschakelen. De expert zal contact met u (en eventueel de tegenpartij) opnemen om een afspraak te maken om de schade te beoordelen. De schade-expert zal vervolgens de toedracht vaststellen en de hoogte van het schadebedrag bepalen. Hij legt dit vervolgens vast in een expertiserapport. Het rapport wordt beoordeeld door de schadebehandelaar en deze brengt u zo snel mogelijk op de hoogte van de uitkomst.

Goed om te weten:

  • De schade-expert is een onafhankelijke deskundige en is dus niet aan W & W Assuradeuren verbonden;
  • De schade-expert is verplicht zich te houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties;
  • De schade-expert zal geen uitspraken doen over de polisdekking, de hoogte van een eventuele schade-uitkering of de vraag wie er eventueel aansprakelijk is;
  • Wij betalen de kosten van de schade-expert die wij ingeschakeld hebben.


Uitbetaling schadevergoeding

Biedt uw verzekering dekking? Dan vergoeden wij de schade. Gaat het om schade die u zelf geleden heeft, dan worden, indien mogelijk, de reparatiekosten rechtstreeks aan de hersteller vergoed. Als reparatie niet meer mogelijk is, dan betalen wij de schade-uitkering rechtstreeks aan u uit. Heeft u schade bij een ander veroorzaakt, dan wordt de schade-uitkering rechtstreeks aan diegene uitbetaald.

Bent u het niet met de schadebehandeling eens?

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw schade behandeld hebben of de uitkomst van de schadebehandeling? Neem dan contact op met de schadebehandelaar. Samen zoeken we naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u een klacht indienen.

Fraudebeleid

Bij acceptatie
Indien wij bij de verwerking van uw aanvraag  fraude-indicatoren aantreffen, doen wij verder onderzoek. Indien het resultaat van dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, zal normale acceptatie plaats vinden. Indien het resultaat van dit onderzoek wel bijzonderheden oplevert, zal uw aanvraag afgewezen worden en afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal er al dan niet melding worden gedaan in het landelijke FISH-systeem.

Bij schade
Indien wij bij de verwerking van uw schademelding fraude-indicatoren aantreffen, doen wij verder onderzoek. Indien het resultaat van dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, zal de schadeafwikkeling op de normale manier plaats vinden. Indien het resultaat van dit onderzoek wel bijzonderheden oplevert, zal uw schademelding afgewezen worden en afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal er al dan niet melding worden gedaan in het landelijke FISH-systeem.

Bij naselectie
Maandelijks vinden er bij ons diverse portefeuille-analyses plaats. Eén van die maandelijkse analyses wordt uitgevoerd op basis van landelijk gedefinieerde fraude-indicatoren. Indien u als relatie en/of met een bepaalde reeds behandelde schade geselecteerd wordt, vindt er verder onderzoek plaats. Indien het resultaat van dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, gebeurt er vervolgens niets. Indien het resultaat van dit onderzoek wel bijzonderheden oplevert, zullen wij genoodzaakt zijn om maatregelen te nemen. Eén van die maatregelen kan zijn dat er melding wordt gedaan in het landelijke FISH-systeem.

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te waarborgen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze service, dan horen wij dat graag van u. U kunt ook ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt direct door ons in behandeling genomen en zo snel en goed mogelijk voor u opgelost. Hiertoe werken wij met een interne klachtenprocedure. Ook zijn wij aangesloten bij het KifiD; Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Interne klachtenprocedure
U levert een klachtenbrief of (digitaal)klachtenformulier aan. Deze wordt (bij digitaal automatisch) bij de directie afgegeven. Wanneer u telefonisch een klacht wenst door te geven, dan noteert de medewerker de gegevens van u op een verbeterformulier.Tevens wordt er een omschrijving van de klacht bijgevoegd samen met de gegevens van de medewerker die de klacht in ontvangst heeft genomen.Ook dit formulier wordt bij de directie afgegeven. U ontvangt van de directie uiterlijk een werkdag later een bevestiging van ontvangst van de klacht. Vervolgens beoordeeld de directie of de ingediende klacht wel of niet terecht is. Uiterlijk 10 werkdagen later reageert de directie naar u met een inhoudelijk antwoord. Indien de klacht niet binnen 10 werkdagen afgewikkeld kan worden, dan wordt aangegeven binnen welk termijn de directie de klacht wel denkt te kunnen afwikkelen. Wanneer de directie besluit dat de klacht terecht is, worden er maatregelen c.q. acties vastgelegd en hiervan ontvangt u vervolgens bericht. De maatregelen worden doorgevoerd en er wordt geëvalueerd of het probleem dat zich voordeed verholpen is. Na evaluatie wordt het dossier gesloten. Wanneer besloten wordt dat een klacht niet terecht is, dan wordt dit met u gecommuniceerd en wordt het dossier gesloten.

Doelgroepbeschrijving

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit betekent dat wij onze producten zodanig inrichten dat zij bij de situatie en wensen van onze doelgroepen aansluiten. Wij hebben onze doelgroep per product beschreven, zodat onze klanten geen financieel product afsluiten die niet bij hun wensen en behoeften aansluiten. Onze doelgroepbeschrijving vindt u hier.

ADRES

Tel: 0599 581759
Hoofdstraat 19
9561JA Ter Apel

NVGA

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoen daarmee aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.

Copyright wwassuradeuren.nl 2023
webworks by infracom